Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem 
 współpracuje z:

     Rodzicami      
  
     Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach              
W ramach współpracy z Poradnią szkoła wytyczyła następujące zadania:   
  ~  badania logopedyczne - wykrywanie wad wymowy,
  ~  wspóldziałanie przy planowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem 
      z trudnościami w nauce.

     Miejską Biblioteką im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach
 Współpraca z biblioteką polegała na:
  ~  pogłębieniu edukacji czytelniczej,
  ~  przybliżeniu pracy bibliotekarza,
  ~  zapoznaniu z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 
     Szkołą Podstwową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach

     Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach
 Szkoła współpracuje z MOPS w zakresie:
  ~  dofinansowania posiłków,
  ~  dofinansowania do podręczników szkolnych.
 
     Miejskim Ośrodkiem Kultury
 Współpraca placówki polega przede wszystkim na aktywnym włączeniu
 się w organizowane przez MOK konkursy.

     Urzędem Miejskim w Koluszkach
 W zakresie współdziałania z gminą szkoła realizuje następujące zadania:
  ~  w porozumieniu z referentem ds. oświaty dofinansowanie
     zakupu podręczników dla najmłodszych,
  ~  udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Urząd 
     Miejski,
  ~ udział dzieci w konkursach plastycznych ogłoszonych przez Burmistrza,
  
     Parafią NPNMP w Koluszkach
 W ramach współpracy organizowany jest Koncert Kolęd.

    Ludowym Klubem Sportowym w Koluszkach