Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem współpracuje z:

  Rodzicami     

  Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach             
W ramach współpracy z Poradnią szkoła wytyczyła następujące zadania: 
~  badania logopedyczne - wykrywanie wad wymowy,
~  wspóldziałanie przy planowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem
    z trudnościami w nauce.

  Miejską Biblioteką im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach
Współpraca z biblioteką polegała na:
~  pogłębieniu edukacji czytelniczej,
~  przybliżeniu pracy bibliotekarza,
~  zapoznaniu z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach
Szkoła współpracuje z MOPS w zakresie:
~  dofinansowania posiłków,
~  dofinansowania do podręczników szkolnych.

  Miejskim Ośrodkiem Kultury
Współpraca placówki polega przede wszystkim na aktywnym włączeniu
się w organizowane przez MOK konkursy.

  Urzędem Miejskim w Koluszkach
W zakresie współdziałania z gminą szkoła realizuje następujące zadania:
~  w porozumieniu z referentem ds. oświaty dofinansowanie
    zakupu podręczników dla najmłodszych,
~  udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Urząd
    Miejski,
~ udział dzieci w konkursach plastycznych ogłoszonych przez Burmistrza,

  Parafią NPNMP w Koluszkach
W ramach współpracy organizowany jest Koncert Kolęd.

    Ludowym Klubem Sportowym w Koluszkach